Peb lub hom phiaj yog yuav pab txhawb lub zej zog txoj kev loj hlob ntawm kev kawm ntawv thiab nqis tsev nyob rau cov kev pab cuam nyob hauv lub neighborhoods peb pab. Peb ntseeg tau lawm ntev luam …

HMOOB

Peb lub hom phiaj yog yuav pab txhawb lub zej zog txoj kev loj hlob ntawm kev kawm ntawv thiab nqis tsev nyob rau cov kev pab cuam nyob hauv lub neighborhoods peb pab. Peb ntseeg tau lawm ntev luam pab tsim kom muaj cov zej zog.

Peb cov kev pab muaj xws li:

  • Homebuying thiab lub tsev txhim kho qiv
  • Pre-thiab post-purchase kawm
  • One-on-One kev pab txhawb

Peb yog ib affiliate ntawm lub zos Reinvestment Corporation (NRC) thiab ib tug nyob hauv lub teb chaws NeighborWorks ® Network. Peb kuj koom teg ntawm NRC lub teb chaws num “phiaj los nqis tes rau luam.”

Txij 1981, peb muaj invested ntau tshaj $21 vam nyob rau hauv tsev rau cov kev pab thiab pab tau ntau tshaj 8,500 cov yim neeg thiab cov neeg.

Call Sao Vang to talk about our services in Hmong. 651-348-5081